فرآیند ماشینکاری از قطعات فولادی دقیق CNC

- Dec 15, 2018 -

فرایند ماشینکاری از قطعات فولادی دقیق تراش CNC

ما چه می خواهیم پردازش کنیم؟ - تجزیه و تحلیل اشیاء پردازش شده.
چگونه پردازش کنیم؟ - برنامه پردازش را تعیین کنید.
برای تکمیل فرایند چه ابزارهایی انتخاب می شوند؟ - تعیین تجهیزات فرآیند
1. نمونه نمونه را تجزیه و تحلیل کنید و خالی را مشخص کنید
2. برنامه پردازش را تعیین کنید
(1) روش پردازش را تعیین کنید.
(2) فرایند پردازش را تعیین کرده و فرآیند را فرموله کنید.
3. تجهیزات فرآیند را تعیین کنید
(1) انتخاب ابزار.
(2) طراحی روش های بستن و موقعیت.
4. پارامترهای پردازش و مسیر را تعیین کنید
5. مشخصات فرایند را توسعه دهید

Steel Precision CNC Milling Parts

یک جفت:خصوصیات قطعات ماشین فولادی ماشین سی ان سی بعدی:مزایای قطعات ماشینکاری Cnc Al 6063