پردازش دقیق قطعات مکانیکی چیست؟

- Dec 25, 2018 -

پردازش دقیق قطعات مکانیکی چیست؟

ماشینکاری دقیق ماشینکاری فرآیند تغییر اندازه یا عملکرد یک قطعه کار با یک ماشین پردازش است. به طور کلی، تعریف دقیق ماشینکاری به پردازش هر سطح اصلی در مراحل و مراحل، از جمله موازی قطعه کار، پایان سطح، عمق سطح، سختی سطح، و غیره اشاره دارد که می تواند به دقت ماشینکاری قطعات و کیفیت سطح ماشینکاری. الزامات مشخص شده در نقشه ها.
الزامات همبستگی: این الزام است که نیازهای تحمل اطراف قطعه کار مانند قطعه مستطیلی را برآورده سازد، سپس ضخامت چهار گوشه قطعه کار باید در یک تحرک خاص باشد. اگر ضخامت چهار طرف از الزامات تحمل پذیری برآورده نشود، به الزامات موازی نمی رسد.

الزامات عمودی: لازم است که نیازهای تحمل جانبی و زمین قطعه کار را برآورده سازید. این را می توان به عنوان یک بدن مناسب درک کرد. از نقطه نظر محور تعداد، آن را به سه طرف XYZ تقسیم شده است. به طور کلی، XZ و YZ برای دیدار با الزامات تحمل نیاز است، و خطا و موازی مورد نیاز است. به طور کلی می توان آن را با توجه به نیاز موازی مورد پردازش قرار داد.
در عین حال، پردازش قطعات دقیق ما به کار سرد و کار داغ با توجه به وضعیت دما که در آن واقع شده است، تقسیم می شود. به طور کلی در دمای اتاق پردازش می شود و باعث تغییرات فیزیکی شیمیایی و فیزیکی قطعه کار نمی شود، یعنی پردازش سرد. به طور کلی، پردازش در دمای بالاتر یا پایین تر از دمای طبیعی، باعث تغییر فاز شیمیایی یا فیزیکی قطعه کار می شود که پردازش حرارتی نامیده می شود. ماشینکاری سرد را می توان به ماشینکاری و ماشینکاری فشار با توجه به تفاوت در روش های پردازش تقسیم می شود. پردازش حرارتی معمولا برای عملیات حرارتی، جعل، ریخته گری و جوشکاری استفاده می شود.What is precision mechanical parts processing

یک جفت:پردازش تراش CNC بعدی:توجه در پردازش قطعات غیر استاندارد